Plato - přednáška Martina Jemelky

Bývaly doby, kdy byly Bezručovy Slezské písně povinnou četbou z nejpovinnější a veřejně přednášenými básněmi z nejrecitovanějších. Na prahu 21. století si uchovaly své místo mezi povinnou literaturou středoškolských studentů, z veřejného prostoru se však vytratily společně se svými čtenáři, českým dělnictvem v Čechách, na Moravě, a hlavně ve Slezsku, k jehož obyvatelstvu promlouvaly důvěrně známým jazykem konkrétních postav a míst. Pro historika, zvláště ostravského, věnujícího se dějinám Ostravska před první světovou válkou, nepřestávají však být četbou povinnou a vzrušující současně, ať již v hledání autorství, historické geneze textů a jejich inspirace reálnými postavami a místy, nemluvě o jejich významu v procesu formování lokální a kolektivní identity obyvatel průmyslového Ostravska. Ještě dnes nedávají Slezské písně zapomenout na dramatická desetiletí kolem roku 1900, naplněná zápasem o národní sebeurčení, jazykovým a kulturním soupeřením obyvatel českého, německého a polského jazyka, bojem o elementární sociální práva a hledáním individuální a kolektivní důstojnosti ve stínech vyhrocených sociálních rozporů a sociálně determinovaného antisemitizmu. O poznání a dojmy z četby Bezručových Slezských písní se podělí historik ostravského dělnictva Martin Jemelka.


PhDr. Martin Jemelka, Ph.D. (1979) je absolventem FF OU v Ostravě, na níž vystudoval obor Historie a posléze v doktorském studiu Hospodářské a sociální dějiny. Od podzimu 2006 je odborným asistentem katedry společenských věd VŠB-TU Ostrava, na níž přednáší disciplíny Dějiny 20. století, Dějiny vědy a techniky a Etika a estetika v architektuře. Současně působí jako samostatný vědecký pracovník Centra pro hospodářské a sociální dějiny FF OU v Ostravě a v letech 2013–2014 působil jako vědecký pracovník v Imre Kertész Kolleg Univerzity Friedricha Schillera v Jeně (SRN). Dlouhodobě se zabývá sociálními a náboženskými dějinami 19. a 20. století, kulturními a regionálními dějinami, dějinami každodennosti, historickou demografií, dějinami hudby a religionistikou. Veřejnosti se představil jako autor knih Na kolonii: život v hornické kolonii dolu Šalomoun v Moravské Ostravě do začátku socialistické urbanizace (VŠB-TU Ostrava, 2007), Z havířských kolonií aneb Jak se žilo havířským rodinám (Repronis, 2008), Na Šalomouně: společnost a každodenní život v největší moravskoostravské hornické kolonii (1870–1950) (Centrum pro HSD, OU v Ostravě, 2008; Cena Josefa Pekaře 2009) a Lidé z kolonií vyprávějí své dějiny (Centrum pro HSD, OU v Ostravě a Repronis, 2009), resp. spoluautor publikací Hornické kolonie Ostravy (KPHM OKD, Ostrava 2009), Ostravské dělnické kolonie I: závodní kolonie kamenouhelných dolů a koksoven v moravské části Ostravy (Centrum pro HSD, OU v Ostravě, 2011), Ostravské dělnické kolonie II: závodní kolonie kamenouhelných dolů a koksoven ve slezské části Ostravy (Centrum pro HSD, OU v Ostravě, 2011) a Company Towns of the Baťa Concern (Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2013). Pravidelně přednáší pro regionální kulturní a vzdělávací instituce a spolupracuje s ČRO3 Vltava (pořady Akademie, CD Laser, Depozitář Hudební galerie, Komorní hudba, Matiné, Mozaika a Rondo) a regionálním studiem ČT. Na stránkách tištěných médií (Czech Music Quarterly, Harmonie, Týdeník rozhlas) se věnuje hudební publicistice.


Doprovodný program k výstavě Kdo na moje místo.