Čínská tušová malba se zrodila v poli čínského lyrismu a do povědomí i praxe moderní výtvarnosti vstoupila jako zvláštní poetická zkušenost básnické vizuality. Nedílnou součástí této jiné zkušenosti byl její teoretický a básnický diskurs. Překladem vybraných promluv tohoto dějinného rozhovoru vznikla antologie Stopy tuše. Jejím autorem je český překladatel Knihy proměn, Snu v červeném doměSebraných spisů Mistra Zhuanga.

Večer se koná v rámci výstavy Markéty Vaňkové Pravděpodobně na poli.


Oldřich Král (* 13. 9. 1930 v Praze), profesor čínské a srovnávací literatury, překladatel; 1949–1953 vystudoval obory sinologie a kulturní dějiny Dálného východu na Filozofické fakultě UK; 1954 – 1957 u profesora Jaroslava Průška absolvoval v Orientálním ústavu AV vědeckou aspiranturu v oboru klasické čínské literatury; disertaci na téma klasické čínské narativity vydal pod názvem Umění čínského románu (UK 1965); první velký překlad vydal v roce 1962: Literáti a mandaríni. Neoficiální kronika konfuciánů (SNKLU, opr. vyd. Votobia 1995). V roce 1958 se vrátil na filozofickou fakultu UK. Tam se podílel na přípravě knihy Svět literatury (1967) pod vedením Felixe Vodičky. Důležité byly dlouhodobé dlouhodobé studijní stáže na Pekingské univerzitě ve školním roce 1956 až 1957 a na jaře v roce 1965. V roce 1968 dokončil habilitační spis Wenxin diaolong: Příspěvek k popisu estetického myšlení v Číně a o rok později odevzdal do Odeonu úplný český překlad citované klasické čínské poetiky pod názvem Duch básnictví řezaný do draků. Habilitační řízení bylo zastaveno, následoval zákaz pedagogické i publikační činnosti.  Nadlouho posledním uveřejněným dílem byla antologie čínského lyrismu Kniha mlčení, pod změněným titulem Tao – texty staré Číny (Čs. spisovatel, 1971). Překlad Ducha básnictví … vyšel až v roce 2000 (Brody, Praha 2000). Pod krycím jménem (J. Fass) vydal Odeon v roce 1977 antologii klasických tangských novel nazvanou Starožitné zrcadlo. Zákaz publikování prolomil Odeon až v letech 1986–1988 vydáním tří svazků největšího čínského klasického románu Sen v červeném domě; v následujícím roce byl tento překlad odměněn cenou nakladatelství Odeon za nejlepší překlad roku 1988. Autor se v roce 1990 vrátil na FF UK, kde byl v obnoveném habilitačním řízení jmenován docentem čínské a srovnávací literatury; stal se prvním ředitelem Ústavu Dálného východu. V roce 1993 založil Centrum komparatistikv na FF UK, v roce 1993 byl jmenován profesorem sinologie tamtéž. Od devadesátých let obnovil kontakty s čínskými univerzitami, nově i s hongkongskou Chinese University of Hong Kong a s taiwanskou Akademií Sinica. Své pražské přednášky shrnul do monografie Čínská filosofie. Pohled z dějin (Maxima 2005). Další překlady: Tribunovou sútra Šestého patriarchy (Odeon 1988), Yijing – Kniha proměn (Maxima 1995, přepracované vyd. 2008, poslední dotisk 2016), Mistr Sun: O válečném umění (1999, 2008), Mistr Zhuang: Sebrané spisy (Maxima 2006), Malířské rozpravy Mnicha Okurky (Fra 2007), Wumen, Brána bez dveří (Maxima 2007), Velké učení. Doktrína středu (Maxima 2008); Dong Yue, Vsuvka do Putování na západ: román na přidanou (Maxima 2009), Li Yu, Rouputuan – Meditační rohožky z masa (Maxima 2011). Ocenění: Mezinárodní cena za český překlad Snu v červeném domě ke 240. výročí úmrtí Cao Xueqina (Peking 2003); Cena Učené společnosti České republiky za rok 2010, v kategorii humanitních věd; Státní cena za překladatelské dílo, Praha 2010.  V současné době pracuje na projektu úplného desetisvazkového překladu nejstaršího tištěného vydání románu Jin Ping Mei aneb Slivoň ve zlaté váze z roku 1617 (vyd. 1. svazek 2012, 2. svazek 2013, 3. svazek 2014, 4. svazek 2015, 5. svazek je v tisku). V roce 2015 vyšla nová reedice Knihy mlčení – textů staré Číny (Galerie Zdeněk Sklenář, Praha) a v roce 2016 vyšly Stopy tuše (čínské malířské texty), rovněž vydané Galerií Zdeněk Sklenář, Praha.


vstupné 30,- Kč


Cyklus Silná(ý) v teorii

Série přednášek Silná(ý) v teorii seznamující s širokým současným teoretickým zázemím vnímání a interpretace uměleckého díla se odkazuje na divadelní komedii Stanislava Mráze (1864 – 1918), poprvé uvedenou J. A. Pitínským v divadle Na Zábradlí v roce 1989. Téma přednášky je ponecháno na volbě pozvané osobnosti.